اعضای اصلی هیئت مدیره دوره ششم انجمن صنفی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان زنجان از تاریخ 1397/09/21 لغایت 1400/09/21 به مدت 3 سال از سوی مجمع عمومی به شرح افراد ذیل انتخاب و منصوب گردیده و قبول سمت نمودند.

 اعضای هیئت مدیره انجمن

SiamakDadashi

نام و نام خانوادگی: سیامک داداشی

سمت: رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی

4th 9405252016 

نام و نام خانوادگی: محسن احمدی

سمت: خزانه دار انجمن

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

 

reza

نام و نام خانوادگی: رضا بدیعی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

 

 

 

بازرس اصلی انجمن

 

khodabandelo

نام و نام خانوادگی: حمید رضا خدابنده لو

سمت: بازرس

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: عمران