اعضای اصلی هیئت مدیره دوره پنجم انجمن صنفی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان زنجان از تاریخ 1394/09/17 لغایت 1397/09/17 به مدت 3 سال از سوی مجمع عمومی به شرح افراد ذیل انتخاب و منصوب گردیده و قبول سمت نمودند.

 اعضای هیئت مدیره انجمن

SiamakDadashi

نام و نام خانوادگی: سیامک داداشی

سمت: عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

4th 9405252016 

نام و نام خانوادگی: محسن احمدی

سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

second sal 9506012016 0001 

نام و نام خانوادگی: عبداله رسولی

سمت: عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی: ساختمان

 

 

 

بازرس اصلی انجمن

 

khodabandelo

نام و نام خانوادگی: حمید رضا خدابنده لو

سمت: بازرس

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: عمران