شرکتهای خدماتی در ایران سابقه ای دیرینه دارد که به نوعی از سیستم های خدماتی کشورهای اروپایی الگو برداری شده است که متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی از آن و خلاء قانونی موجود به مسیری کشیده شده که تابع مدیریتی سنتی گشته و نگاه حاکم بر آن به نگاهی بهره مندانه از قشر کارگر تبدیل شده است از همین رو فعالیت شرکتهای خدماتی در ایران همراه با چالش های جدی، با بدنه اجرایی دولت از سویی و قشر کارگر از سوی دیگر کشیده شده این در حالی است که دولت مردان ما و قانون گذاران محترم بر لزوم وجود چنین شرکتهایی کاملا واقفند و بهتر از هر کسی می دانند که فعالیت این گونه شرکتها در کنار ادارات و نهادهای دولتی چه تاثیری در روند کیفی و کمی بخش اجرایی دولت می گذارد.

 

تاسیس انجمن صنفی شرکتهای خدماتی بازتاب نیازهای جامعه بشری است تا جلوه های زیست بشری به سوی رفاه وآسایش گرایش یابد. هدف از تاسیس انجمن صنفی در زنجان در نگاه نخست قانونمند نمودن فعالیت شرکتهای خدماتی بود و طبق ماده 131 قانون کار، اساسنامه ای جهت حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد تنظیم و انجمن صنفی زنجان در سال 1382 تاسیس شد.

 

این انجمن نهادی پایدار است که در عین حال در برگیرنده حقوق اعضای انجمن بوده و خواسته های مشروع و قانونی آنها را در مواجهه با بروز مشکلات مستمری که خواسته یا نا خواسته و به هر عنوان در جریان انجام امور خدمت رسانی به وجود می آید پیگیری می نماید.

 

اعضای هیئت مدیره دوره اول انجمن صنفی از تاریخ 1382/09/17 به مدت سه سال تعیین و آقای مجید نجفی بعنوان رئیس انجمن و آقایان سید حسام الدین زعفرانی و رجب معصومی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان نعمت نیرومند پسند و سید سجاد مستعان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انجمن انتخاب گردیدند.

 

در آذر ماه سال 1385 انتخاباتی جهت تعیین هیئت مدیره دوره دوم برگزار گردید که اعضای اصلی هیئت مدیره خانم فاطمه خسروی بعنوان رئیس، آقای مجید نجفی بعنوان نایب رئیس و دبیر و آقای سیامک داداشی بعنوان خزانه دار انجمن و آقایان عبداله رسولی و علی زینالی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

 

پس از اتمام مدت اعتبار هیئت مدیره دوره دوم، نسبت به برگزاری انتخابات در آذر ماه سال 1388 اقدام و هیئت مدیره دوره سوم به شرح ذیل مورد تائید مجمع عمومی قرار گرفت. اعضای اصلی هیئت مدیره آقایان مجید نجفی بعنوان رئیس انجمن، محمد رضا بیات نائب رئیس و محمد رئوف شریفی بعنوان خزانه دار و آقایان عبداله رسولی و محسن احمدی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

 

در آذر ماه سال 1391 انتخاباتی جهت تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره دوره چهارم برگزار و افراد ذیل از بین مدیران شرکتهای خدماتی انتخاب و قبول سمت نمودند. آقایان مجید نجفی بعنوان عضو هیئت مدیره و رئیس، عبداله رسولی عضو هیئت مدیره و نائب رئیس، محمد علی جعفری عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان نبی اله رمضانی و مهران صفاریان به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بدلیل استعفای آقای مجید نجفی از سمت خود و همچنین انصراف عضو اول علی البدل آقای نبی اله رمضانی از پذیرش سمت، از آقای مهران صفاریان عضو دوم علی البدل جهت ورود در ترکیب اصلی دعوت به عمل آمد و سپس تغییرات به شرح ذیل در هیئت مدیره انجمن انجام شد. آقای عبداله رسولی رئیس انجمن، مهران صفاریان نائب رئیس و آقای محمد علی جعفری بعنوان خزانه دار انجمن تا تاریخ 1394/09/17 عهده دار انجام وظایف خود در انجمن گردیدند.

 

پس از اتمام ماموریت هیئت مدیره دوره چهارم، در آذر ماه سال 1394 انتخاباتی برگزار و آقایان سیامک داداشی بعنوان رئیس، عبداله رسولی نائب رئیس و دبیر و محسن احمدی بعنوان خزانه دار انجمن، منتخبان هیئت مدیره دوره پنجم انجمن بودند. همزمان با انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل آقایان رضا بدیعی و محمد علی جعفری مورد تائید مجمع عمومی به مدت 3 سال قرار گرفتند.

 

در آذر ماه سال 1397 ضمن برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجام شده آقایان سیامک داداشی رئیس، رضا بدیعی نائب رئیس و دبیر، محسن احمدی خزانه دار منتخابان اعضای اصلی هیئت مدیره دوره ششم بوده و آقایان بهمن عشایری و محمدعلی جعفری اعضای علی البدل را تشکیل و فعالیت خود را آغاز و تا تاریخ 1400/09/21 عهده دار مسئولیت خود شدند.